Selasa, 01 Maret 2016

Sumbangan Kung Fu Zi Terhadap Tamadunan Manusia

1.0 Pengenalan

Secara umumnya sistem kepercayaan, falsafah atau pemikiran Cina banyak dipengaruhi oleh latar belakang geografi, ekonomi dan nilai pertanian Cina. Latar belakang tempat dan keadaan persekitaran turut mempengaruhi bentuk aliran pemikiran yang berkembang dalam sesuatu tamadun. Pemikiran Cina lebih menekankan aspek sosiopolitik, etika dan lebih bersifat praktikal. Ahli falsafah Cina banyak memberikan tumpuan mereka kepada persoalan tentang penyesuaian manusia terhadap alam semula jadi dan amat menekankan hal ehwal manusia. Bagi mereka, manusia adalah menjadi kayu pengukur dan tanpa nilai kemanusiaan, falsafah hilang pengertian asasnya dan tidak dapat menjustifikasikan kewujudannya.

Persoalan metafizik menjadi pemerhatian ahli falsafah Cina setelah kedatangan Buddhisme ke Cina (Shariff, 1994). Dalam pandangan China, dua bulatan tidak dapat dipisahkan dan kosmos yang dapat dilihat adalah satu, ia adalah langit, bumi dan manusia. Langit di atas, manakala bumi di bawah. Manusia diwakili oleh Maharaja yang bertindak sebagai perantaraan antara langit dengan bumi. Terdapat 100 aliran falsafah di Cina, bagaimanapun banyak yang tidak dapat diketahui disebabkan dasar pemusnahan buku yang dilakukan pada zaman dinasti Chin. Antara aliran falsafah yang dominan ialah Konfusianisme, Taoisme, Legalisme, Mohisme, Yang-Yin dan Ming-Chia.    

Biodata Kung Fu Zi. Kung Fu Zi merupakan seorang tokoh ulung falsafah China yang terkenal pada Dinasti Chou. Nama sebenarnya ialah Kung Chiu, manakala nama ihsan beliau Zhong-Ni. Beliau lahir pada tahun 551 S.M. di Tsou, sebuah pekan kecil di negeri Lu yang dikenali sebagai Wilayah Shantung sekarang. Ayah Kung Fu Zi bernama Shu-Liang He, merupakan seorang majistret dan pahlawan yang terkenal. Ibu Kung Fu Zi bernama Yen Cheng Tsai. Ketika beliau berumur 3 tahun, ayahnya telah meninggal dunia dan sejak itulah beliau dijaga oleh ibunya. Beliau berminat membaca mengenai sejarah, matematik dan tradisi orang Cina sejak kecil.

Kung Fu Zi mahir tentang "Li", iaitu susunan tingkah laku yang baik. Walaupun keluarga beliau hidup dalam kesusahan, tetapi beliau tetap belajar dengan tekun dan berjaya memasuki perkhidmatan kerajaan semasa berusia tujuh belas tahun. Setiap jabatan yang dibawa naungannya semua berfungsi dengan lancar. Beliau telah dilantik menjadi ketua hakim dan Perdana Menteri di negeri Lu. Walaupun pemerintah Lu amat berpuas hati dengan prestasi beliau, tetapi pemerintah Lu tidak dapat menerima ajaran Kung Fu Zi. Beliau cuba memberi perkhidmatan berdasarkan prinsip-prinsipnya tetapi beliau gagal mendapatkan peluang untuk mempraktikkan ideanya.

Pada usia tiga puluh lima tahun, Kung Fu Zi meninggalkan negeri Lu bersama Pengiran Chao yang melarikan diri disebabkan perampasan kuasa yang sengit. Beliau mengembara di negeri Qi dan bermastautin di sana selama lapan tahun. Selepas itu, beliau pulang ke negeri asalnya pada usia empat puluh tiga tahun. Kung Fu Zi dilantik menjadi ketua pegawai pakan Chung Tu di negeri Lu. Dalam masa setahun, beliau telah menghasilkan banyak pencapaian sehingga dinaik pangkat menjadi Pegawai Kerja Raya dan kemudiannya Pegawai Agung Keadilan di negeri Lu.

Sekitar tahun 497 S.M., Kung Fu Zi meninggalkan jawatan dan negaranya dengan diiringi para pengikutnya yang paling setia. Beliau mengembara dari negeri ke negeri untuk mencari satu tempat yang sesuai untuk melaksanakan nilai-nilai unggul yang menjadi pengangannya selama ini. Namun, beliau gagal mencari tempat yang dapat melaksanakan nilai-nilainya dan pulang ke negeri Lu semasa umurnya enam puluh lapan tahun tubuh badan yang lesu. Walaubagaimanapun, beliau terus mengajar, hikmah kata-katanya telah dirakamkan oleh pengikutnya yang kemudian dijadikan harta peninggalan yang abadi dan disanjung tinggi.

Ajaran Kung Fu Zi dikumpulkan oleh pengikut-pengikutnya dalam bentuk buku yang bertajuk Lun-Yu atau Analects. Dua orang pengikutnya yang terkenal ialah Hsun Kuang dan Meng Tze . Kung Fu Zi menyatakan bahawa ajarannya diperolehi daripada kebijaksanaan yang termaktub dalam lima klasik yang dihasilkan pada zaman Chou. Klasik-klasik ini terdiri daripada Book of Odes (Shi Jing), Book of History (Shu Jing), Book of Rites (Li Ji), Book of Changes (Yi Jing) dan Spring and Autumm Annalst (Chun Qiu). Di samping itu, terdapat empat buku lagi yang menunjukkkan fikiran Kung Fu Zi. Antaranya ialah Analects (Lun-Yu), The Doctrine of the Mean (Zhongyong), The Great Learning (Ta-hsueh) dan The Book of Meng-Tzu.

Dalam ajaran Kung Fu Zi, terdapat lima jenis perhubungan baik yang menetapkan peranan individu dalam masyarakat iaitu pemerintah kepada rakyat, ibu bapa dan anak, suami dengan isteri, abang dengan adik dan kawan dengan kawan. Menurut beliau, setiap individu mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pihak lain. Sekiranya setiap tanggungjawab dipatuhi, masyarakat serta negara akan bersatu, tenteram dan harmoni.

Kung Fu Zi berkata, “Seorang satria memahami kebenaran, orang biasa memahami keuntungan.” Selain itu, ajaran Kung Fu Zi juga menegaskan bahawa urusan pemerintahan adalah soal yang bersifat etika dan kepimpinan melalui teladan. Justeru itu, moral dan etika yang baik amat penting dianuti oleh setiap pemerintah. Kerjasama antara pemerintah dan rakyat merupakan kunci dalam segala kejayaan dalam bidang ekonomi, soisal dan politik.

Tambahan pula, dalam aliran Konfusianisme, pendidikan yang bertunjangkan tradisi zaman silam, dijadikan sebagai panduan berguna untuk membina keseimbangan dalam hubungan mereka dengan pemerintah, dikalangan ahli keluarga dan juga dengan anggota masyarakat yang lain. Kestabilan ini akan wujud apabila setiap orang mengetahui peranan dan kedudukan masing-masing.

Kung Fu Zi meninggal dunia pada 479 S.M. dan dikembumikan di Qu Fu. Tempat persemadiannya dijadikan Belantara Kung, iaitu sebuah hutan yang indah dangan lingkaran lapan kilometer panjang.

1.1 Objektif Kajian

Salah satu objektif ialah mengetahui terhadap kefahaman pelajar-pelajar UTeM tentang Kung Fu Zi. Semasa kami menjalankan kajian ini, kami mendapati ramai pelajar UTeM berbangsa cina hanya mempunyai pemahaman asas tetapi tidak berapa mengenali makna sebenar ajaran Kung Fu Zi dan semakin mengetepikan prinsip-prinsip hidup baik yang dititikberatkan olehnya. Oleh itu, melalui hasil kajian kami, pelajar UTeM akan memahami lebih mendalam lagi tentang makna sebenar ajaran Kung Fu Zi ini dan sedia menerimanya.

Selain itu, kajian ini dapat memberikan pelajar UTeM mengetahui sumbangan Kung Fu Zi kepada pembangunan tamadun dunia. Hal ini kerana masih terdapat banyak pelajar mempunyai pengetahuan yang cetek tentang sumbangan-sumbangan Kung Fu Zi kepada pembangunan tamadun dunia dan menganggap bahawa usahanya hanya tersirat dalam Negara China. Tambahan pula, sumbangan Kung Fu Zi bukan hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam bidang politik. Oleh hal yang demikian, kami harus memperkenalkan sumbangan Kung Fu Zi kepada pelajar UTeM yang sedang menuntut ilmu supaya mereka lebih jelas tentang sumbangan dan ajaran Kung Fu Zi.

Objektif yang terakhir ialah mempopularkan ajaran Kung Fu Zi kepada masyarakat. Melalui kajian, ajaran Kung Fu Zi semakin kurang diberi perhatian dan tidak ditekankan belajar lagi untuk generasi muda kini. Namun, pada zaman moden inilah yang paling memerlukan etika dan akhlak yang mulia dan berbudi bahasa yang diutamakan dalam ajaran Kung Fu Zi. Oleh itu, ajaran Kung Fu Zi harus disebar luar sama ada kepada masyarakat cina ataupun masyarakat bangsa lain supaya prinsip yang baik ini tidak hilang ditelan oleh zaman.


2.0 Sorotan Kajian

Kajian ini bertujuan mengkaji kefahaman pelajar UTeM terhadap sumbangan Kung Fu Zi kepada ketamadunan manusia. Kami telah menggunakan pelbagai cara dan daripada pelbagai sumber untuk mengumpulkan data dan akhirnya diringkaskan dalam kerja kursus ini. Keputusan kajian ini memberikan kita pengetahuan yang diperlukan untuk membantu kita menjadi manusia yang lebih beretika.

Ajaran Kung Fu Zi. Ajaran Kung Fu Zi menekankan cara menjalani kehidupan yang harmonis dengan mengutamakan moralitas atau kebajikan. Seseorang dilahirkan untuk menjalani hubungan tertentu sehingga setiap orang mempunyai kewajiban tertentu. Sebagai contoh, kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban untuk menolong teman, dan suatu kewajiban umum terhadap kehidupan manusia.

Dalam Bidang Pemikiran (Konfusianisme). Konfusianisme merupakan prinsip-prinsip hidup yang baik dan tidak dianggap sebagai agama. Konfusianisme berasaskan ajaran Kung Fu Zi dapat dirumuskan dalam konsep Jen yang menekankan perasaan perikemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri. Makna perikemanusiaan ialah kebolehan mengamalkan 5 kebaikan di merata dunia. Kebaikan itu termasuk perikemanusiaan (ren), kesusilaan/upacara(Li), keadilan(Yi), kebijaksanaan(Zhi), layak dipercayai(Xin).

Ren/Jen (Peri Kemanusiaan). Timbul dalam hubungan manusia dan manusia. Antara sifat asas yang ada dalam ren ialah kebaikan (benovelence), kemurnian (virtue), kasih sayang (love) dan kemanusiaan. Nilai Ren ini membezakan manusia dengan haiwan kerana akan mengahsilkan perasaan baik hati, belas kasihan, bertanggungjawab dan seumpamanya. Ren menjadi asas kepada sistem etika dalam Konfusianisme.

Li (Kesusilaan /Upacara). Li adalah merujuk kepada kepentingan upacara dan kelakuan berbudi bahasa. Ini bermaksud Li ialah peraturan-peraturan bagi tingkah laku yang betul. Li adalah satu set nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang-orang terdahulu bagi menghasilkan masyarakat yang teratur dan harmoni.

Menurut Kung, Li adalah kayu ukur teragung bagi semua perkara politik, sosial dan individu. Li bermaksud kesopanan, budi pekerti dan pelaksanaan upacara-upacara. Bagi Kung segala sesuatu yang berhubungan antara manusia dan manusia yang lain harus diatur menurut Li. Pentingnya sikap Li ini digambarkan dengan gambaran bahawa setiap manusia harus dianggap sebagai seorang tetamu yang sangat penting, oleh itu kita harus bertindak berbudi bahasa tanpa mengira dari peringkat apa seseorang itu.

Yi (Keadilan). Dimaksudkan sebagai menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajipan dan kekuatan. Menurut Fung Yu Lan, Yi bererti keadaan yang seharusnya terjadi tanpa syarat. Setiap orang mempunyai perkara serta tugas tertentu yang seharusnya dilakukan dan dari sudut etika ia merupakan hal yang harus dilaksanakan karena kebenaran. Raja hendaklah bersifat seperti raja, pembesar hendaklah bersikap seperti pembesar, ayah hendaklah bersikap seperti ayah, anak hendaklah bersikap seperti anak.

Zhi (Kebijaksanaan). Zhi secara literal bermaksud kearifan atau kebijaksanaan, kecerdasan atau kepandaian. Zhi merupakan gabungan kata-kata yang bermaksud mengetahui atau menyedari dan juga bermaksud hari, matahari, atau setiap hari. Maka setiap manusia dikatakan bijaksana jika setiap hari memiliki kesedaran. Ia menjadi sifat paling penting untuk memenuhi sifat-sifat Chun Tze/Junzi Xin (Layak dipercayai). Seseorang manusia itu harus memiliki sifat layak dipercayai. Ini kerana, dengan memiliki sifat layak dipercayai barulah seorang manusia akan mendapat kepercayaan dari orang lain dan masyarakat. Sifat layak dipercayai adalah landasan utama dari semua hubungan manusia di dunia. Demikian juga pemerintah yang baik adalah yang mendapat kepercayaan dari rakyatnya. Maka untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya tentu pemerintahan tersebut harus memiliki kriteria dan sifat yang layak dipercayai. Manusia bersandar kepada kata-kata yang mempunyai maksud tersendiri. Jika manusia taat dengan kata-katanya maka ia layak dipercayai.

Konfusianisme diasaskan oleh Kung Fu Zi yang dilahirkan pada tahun 551 S.M. di Tsou dan berasal dari keturunan bangsawan. Beliau menerima pendidikan dalam bidang muzik, penulisan dan ritual. Sewaktu berumur 20 tahun beliau menjadi seorang guru dan mengajar murid-murid cara berkelakuan baik. Beliau dan murid-muridnya sering mengembara dari wilayah ke satu wilayah yang lain. Beliau yakin melalui sistem pendidikan akan wujudnya kesetaraan sejati antara manusia. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah China yang mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7000 orang dan 10 orang dari mereka menjadi pemikir dan sarjana yang terkenal. Beliau merupakan seorang ahli pendidik yang mahukan pengikut-pengikutnya menjadi “rounded man” yang boleh digunakan oleh negara dan masyarakat.

Justeru itu, beliau mengajar bermacam-macam jenis ilmu pengetahuan. Falsafahnya mahu mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna yang disebut sebagai Junzi. Junzi merupakan seseorang yang memiliki sepenuhnya hikmah ren. Dalam kitab Lun Yu, Kung Fu Zi telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi (budiman). Antara cara untuk menjadi seorang Junzi ialah tidak merasa resah, pilu atau takut, bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh, tidak membuat kesalahan, melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat, membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang baik dan tidak membantu orang lain untuk menjayakan perkara yang jahat.

Manakala sifat Junzi yang menurut Kung Fu Zi merupakan seseorang yang hidup aman damai, tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Kung Fu Zi merupakan pengasas kepada aliran Konfusianisme atau Ju Chia adalah merupakan satu aliran pemikiran falsafah atau agama. Schwartz (1971) menyatakan bahawa Konfusianisme mempunyai kedudukan yang unik dalam sejarah China. Doktrinnya dianggap sebagai falsafah rasmi di China.

Konfusianisme lebih peka kepada persoalan etika dan hal-hal praktikal berhubung dengan penyusunan masyarakat berdasarkan kepada prinsip moral yang sesuai. Apabila disoal tentang hal kematian, Kung Fu Zi menjawab, “Jika kita tidak tahu tentang kehidupan, bagaimana pula kita tahu tentang kematian”. Begitu juga beliau pernah berkata, “Kamu tidak mampu untuk berkhidmat kepada manusia, jadi bagaimana kamu hendak berkhidmat kepada roh?”

Konfusianisme telah membangunkan satu bentuk etika yang bersifat kemanusiaan dalam dunia yang manusia-sentrik. Bagi Konfusianisme keperihatian yang asas adalah kehidupan sosial pada masa kini dan sekarang. Konfusianisme menekankan kepada hubungan organik antara individu dan masyarakat yang dilihat sebagai saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. Kung Fu Zi mahu satu masyarakat yang dipimpin atau diatur dengan baik. Asas negara, masyarakat dan individu yang betul adalah “Let ruler to be ruler, the minister minister, the father father and the son son “. Kung Fu Zi mahu masyarakat berjalan mengikut tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Mengikut Kung Fu Zi segala sesuatu hendaklah bertindak mengikut nama (zheng ming) atau kedudukan masing-masing. Perlaksanaan tanggungjawab dan peranan tersebut haruslah pula diasaskan kepada nilai kebaikan dan nilai kemanusiaan yang berpaksikan kepada kasih sayang (ren). Manusia yang mempunyai ren atau kasih sayang ialah “One who, desiring to sustain himself, sustains others, and desiring to develop himself, develop others”.

Dalam menjalankan hubungan dengan orang lain, Kung Fu Zi mengajarkan supaya seseorang itu menggunakan ukuran diri sendiri sebelum membuat kebaikan atau kejahatan kepada orang lain. Justeru itu, Kung Fu Zi mengingatkan “Do not to do others what you do not wish yourself”. Kung Fu Zi juga berpegang kepada konsep ming atau takdir. Seseorang yang mengetahui ming, bermakna dia mengetahui pekara-pekara yang tidak tidak dapat dielakkan di dunia ini. Dengan itu, dia akan bebas dari kebimbangan dan duka nestapa serta dia akan memperoleh kegembiraan. Kata Kung Fu Zi, “The superior man is always happy, the small man sad.”
Pemikiran etika Konfusianisme dapat digali melalui kitab-kitab yang dikarangnya seperti kitab Madah, Muzik, Adat, kitab Tentang Perubahan maupun melalui susunan anak-anak murid beliau seperti Kitab Analect atau Lun Yu, The Great Learning dan lain-lain. Aturan etika Konfusianisme adalah berpaksikan kepada Tian (Heaven) atau Dao. Penekanannya yang utama adalah konsep terhadap keluarga, kewajaran sosial dan solidariti.

Konfusianisme menekankan lima bentuk hubungan atau wulun iaitu antara pemerintah dengan rakyat, ayah dengan anak, abang dengan adik, sahabat dengan sahabat dan suami dengan isteri. Bagi Kung Fu Zi, dari keluarga akan berkembang menjadi masyarakat, seterusnya negara dan dunia. Kesemua konsep etika yang dikembangkannya diasaskan kepada ren atau kemanusiaan.

Bagi Kung Fu Zi, nilai hubungan antara anak dengan bapa, ialah bapa harus berbaik hati dan anak harus berkewajipan terhadap orang tua. Hubungan suami isteri ialah suami harus jujur terhadap isteri dan isteri harus tunduk dan patuh dengan suami, hubungan saudara tua dengan saudara muda, iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu, manakala yang muda harus tunduk dan hormat. Hubungan raja dengan rakyat, ialah rakyat mesti bersifat kemanusiaan dan rakyat harus taat. Hubungan antara sahabat ialah kejujuran menjadi pendoman.

Dalam persoalan pemerintahan negara, Konfusianisme mengemukakan konsep pemerintahan berdasarkan akhlak kemanusiaan. Kung Fu Zi menekankan pemerintahan berdasarkan zhen ming (nama yang betul), pendidikan akhlak, kepimpinan teladan, mengawal keinginan nafsu, mematuhi prinsip sosial dan undang-undang negara, meringankan hukuman dan memperkasa sistem pendidikan. Pemerintah yang menggunakan kekerasan dalam pemerintahannya adalah seorang yang gagal sebagai pemerintah. Menurut Kung Fu Zi, “Tugas kamu adalah untuk mentadbir, bukannya untuk membunuh” (Lun Yu).

Pemerintah yang memerintah melalui contoh teladan yang baik (de) dan akhlak terpuji akan dapat mengawal diri mereka sendiri dan rakyat (Ross, 2000) serta dapat mempengaruhi rakyat dan menanamkan kesetiaan rakyat kepada pemerintah.

Kata Kung Fu Zi, “Jikalau kelakuan pemerintah itu mulia, maka rakyat akan menurut arahannya tanpa paksaan; jikalau kelakuan seseorang pemerintah tidak suci walaupun mengarahkan rakyatnya membuat sesuatu tetapi rakyatnya juga tidak akan menurutnya” (Lun Yu). “Jikalau kelakuan seseorang itu adil dan jujur, maka dia tidak akan menghadapi sebarang masalah ke atas pemerintahannya; jikalau tidak boleh menyempurnakan kelakuan sendiri, bagaimana hendak membetulkan kelakuan rakyat” (Lun Yu). Kung Fu Zi juga mengingatkan pemerintah supaya berhati-hati memilih pegawainya iaitu dengan tidak mengambil mereka yang hanya pandai bermain lidah dan berpewatakan memikat dan mengampu.

Kung Fu Zi melihat peranan pendidikan adalah untuk membentuk cendikiawan dan Jun Zi. Peranan Jun Zi ialah mempelajari ilmu, memperbaiki diri dan mentadbir manusia. Peranan Shi (bakal Jun Zi) adalah pembantu kepada Jun Zi dan penglibatan dalam pelajaran serta kerja-kerja lain. Dalam proses pembelajaran ada empat ciri utama yang ditekankan oleh Kung Fu Zi iaitu banyak mendengar, banyak melihat, banyak bertanya dan banyak mengenali. Beliau turut menekankan sifat jujur dalam pembelajaran, beliau berkata dalam Lun Yu “ketahui katakan ketahui, tidak ketahui katakan tidak ketahui, itu adalah ilmu pengetahuan”. Orang budiman (Jun Zi) Menurut Kung Fu Zi orang yang hina, sombong dan menghina orang hidup mereka tidak akan senang (Lun Yu).

Secara garis besar ajaran Kung Fu Zi dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeza namun saling melengkapi, iaitu pemikiran Kung Fu Zi tentang Manusia dan pemikirannya tentang Masyarakat. Kedua ajaran ini, Manusia dan Masyarakat, mengarahkan pada bentuk yang ideal. Pemikiran ini muncul setelah Kung Fu Zi melihat kekacauan dalam masyarakat, dimana terdapat banyak peperangan, yang berakibat muncul masalah anarki sosial. Satu sisi Kung Fu Zi tidak setuju dengan pemikiran yang mendahulukan kekuatan atau kekerasan dalam menegakkan kepatuhan.

Kung Fu Zi juga tidak setuju dengan konsep cinta kasih yang dipaparkan oleh kaum Mohisme karana cinta kasih yang tidak mengenal perbezaan akan menyebabkan kemerosotan nilai. Kung Fu Zi melihat ada satu titik terang dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya pada saat itu, iaitu menemukan kembali “lem perekat” yang selama ini telah hilang. Perekat yang dapat menyatukan kembali setiap elemen yang ada dalam masyarakatnya agar kembali berfungsi sebagaimana layaknya sebuah masyarakat.

Kung Fu Zi menyedari bahawa “lem perekat” tersebut adalah adat istiadat. Ada dua fungsi penting adat istiadat, pertama adalah kemampuan adat istiadat yang luar biasa untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan yang bersifat asosial. Kedua, tahap sosialisasi dari adat istiadat ini berjalan dengan spontan tanpa pemikiran khusus. Anggota masyarakat menerima adat istiadat itu tanpa bertanya dan tanpa sadar.

Manusia dan masyarakat merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan bagi Kung Fu Zi, seperti yang diungkapkan oleh Chen Jingpan bahawa masyarakat harus menyesuaikan diri pada individu untuk menghindari stagnasi, dan individu pun harus menyesuaikan diri pada masyarakat untuk menjadi manusia dan individu tidak biasa hidup atau berkembang tanpa bantuan masyarakat.

Adat istiadat atau tradisi bagi Kung Fu Zi merupakan sumber perekat dalam masyarakat. Ia sendiri amat tertarik akan tradisi, sebagai jawapan sebenarnya terhadap masalah sosial. Kung Fu Zi percaya bahwa bangsa Cina pernah mengalami masa keselarasan yang agung dan tradisilah yang menciptakan abad gemilang tersebut.

Kung Fu Zi sedar bahwa tidak semua tradisi lama itu biasa diterapkan terus untuk masa sekarang. Tradisi harus mengalami penyesuaian sedangkan yang harus dijaga adalah kesinambungan tradisi itu agar terus hidup dalam masyarakat.

Kung Fu Zi selalu mempertimbangkan hal-hal baru yang mnyebabkan tradisi lama tidak biasa lagi dijalankan, kemudian ia melakukan penafsiran kembali yang disertai perubahan-perubahan. Bukti otentik dari penyesuaian itu ia mengeluarkan enam buah kitab klasik yang merangkumi tradisi-tradisi masa lampau yang nilainya masih relevan terhadap kehidupan pada masanya.

Tradisi ini akan berjalan baik dalam masyarakat apabila ada kesedaran dalam diri manusia yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain tradisi akan berjalan jika manusia yang ada dalam masyarakat mahu menjalankannya secara sukarela tanpa paksaan dan sedar bahawa tradisi itu penting bagi kehidupannya dalam masyarakat.

Maka untuk mewujudkan suatu bentuk masyarakat yang ideal dan wujudnya manusia yang ideal pula. Manusia ideal di sini adalah manusia yang sangat sedar akan keberadaannya di dalam masyarakat. Mereka adalah manusia yang telah mengerti akan jalan hati, rahasia transformasi benda-benda, sebab dari yang misterius dan kudus, lalu menyesuaikannya dengan sumber dan prinsip peredaran (prinsip yang mengatur hidup dan mati ). Hanya oleh ini manusia direalisasikan. Jadi seorang mengetahui “jalan langit” dan dalam hidupnya melaksanakan kebijakan kemanusiaan yang sempurna (jen) dan keadilan dalam hubungan antarpribadi (yi); ia menghiasi dirinya dengan ritus dan muzik.

Kemanusiaan, keadilan, ritus dan muzik inilah kebajikan dari orang yang telah mewujudkan dirinya; pengetahuan akan prinsip spiritual tentang transformasi inilah yang menunjukkan keberhasilan kuasanya. Manusia seperti inilah yang oleh Kung Fu Zi dinamakan Chun Tzu.

Kung Fu Zi berkata, ”Di dalam rumah, anak-anak harus patuh dan di dunia luar, harus menyayangi sesama. Mereka harus waspada dan dapat dipercaya. Mereka harus mengasihi semua orang dan akrab dengan orang budiman. Setelah itu, sisa kekuatan mereka harus digunakan untuk mempelajari kesusasteraan.” Kung Fu Zi berkata “pada usia lima belas, aku terdorong untuk belajar. Pada usia tiga puluh aku mengukuhkan pendirianku. Pada usia empat puluh aku tidak lagi bermimpi. Pada usia lima puluh aku tahu tujuan hidupku. Pada usia enam puluh aku mengenali kebenaran dalam semua hal yang kudengar. Pada usia tujuh puluh aku dapat mengikuti kata hatiku tanpa berbuat salah.” Kung Fu Zi berkata “Tsán, jalan yang ku tempuh memiliki satu prinsip pemersatu.”

Tseng Tzu berkata “ya.” Setelah Kung Fu Tze berlalu, muridnya bertanya, “Apa yang dimaksudkannya?” Tseng Tzu menjawab, “Jalan yang ditempuh Guru semata-mata hanyalah kesetiaan dan sikap pemaaf.” Kung Fu Zi berkata, ”Kenalilah orang yang arif dan pikirkanlah cara untuk mengimbanginya. Kenalilah orang yang tidak arif dan kajilah dirimu sendiri.”

Kung Fu Zi berkata, “Di kala mengabdi kepada orang tua, sampakan saran dengan bertenggang rasa, dan jika harapanmu tak terpenuhi, tetaplah hormat dan jangan membangkang, tanggunglah beban dan jangan mengeluh.” Kung Fu Zi berkata, ”Seorang satria berkeinginan untuk lamban berbicara, tetapi gesit bertindak.”

Tzu Kung berkata,”Aku tak ingin dipaksa orang lain, dan tak ingin memaksa orang lain.” Kung Fu Zi berkata, ”T’su, engkau bukan orang seperti itu. ” an Chíh bertanya tentang kebajikan. Kung Fu Zi menjawab, ”Melakukan sesuatu yang benar untuk rakyat, dan menghormati arwah dan dewa dari kejauhan, dapat dianggap kebajikan. ” Fan Chíh bertanya tentang sifat budiman. Kung Fu Zi menjawab, ”Menjadi orang pertama yang menghadapi kesulitan dan orang terakhir yang menuai imbalan dapat dianggap sifat budiman.”

Kung Fu Zi berkata, ”Seorang Satria membaca banyak buku, ditempa oleh tata krama, dan hampir tak mungkin tersesat. Keseimbangan sebagai kebajikan memang sungguh istimewa. Sudah lama hal itu jarang ditemukan di kalangan rakyat. ”Tzu Kung bertanya, ”Jika kebutuhan rakyat disediakan dengan berlimpah, dan rakyatnya dibantu, bagaimana menurut pendapat Guru? Apakah tindakan itu bisa disebut budiman?” Kung Fu Zi menjawab, ”Apa hubungan dengan sifat budiman? Yang jelas itu tindakan yang amat luhur. Bahkan Yao dan Shun pun sulit melakukannya. Yang dinamakan orang budiman, dia menerpakan aturan bagi orang lain yang juga berlaku bagi dirinya sendiri. Dia membimbing orang lain untuk berprestasi seperti prestasi yang diraihnya. Kemampuan untuk menularkan milik kita kepada orang lain dapat dipandang sebagai jalan menuju sifat budiman.”

Kung Fu Zi berkata, ”Ada orang yang menciptakan sesuatu yang tak mereka ketahui. Aku tidak begitu. Menyimak dengan sungguh-sungguh, memilih untuk mengikuti yang benar, mengamati dengan seksama untuk memetik ilmu, inilah pengenalan ilmu.”

Kung Fu Zi berkata, ”Penghormatan tanpa tata krama adalah pekerjaan sia-sia. Keadilan tanpa tata krama adalah kecanggungan. Kebenaran tanpa tata krama adalah kekacauan. Kejujuran tanpa tata krama adalah ketergesaan. Jika seorang satria menjunjung tinggi keluarganya, rakyat akan tergugah untuk bersifat budiman. Jika dia tak mengabaikan tradisi lama, rakyat takkan melakukannya secara diam-diam.”

Kung Fu Zi berkata, ”Pegang teguh keyakinanmu dan tekunlah belajar. Pertahankan Jalan Kebenaran sampai mati. Jangan memasuki negeri yang berbahaya. Jangan tinggal di negeri yang kacau. Manakala semua yang ada di bumi sudah menganut Jalan Kebenaran, tampilkan dirimu. Manakala Jalan Kebenaran tiada, berlindunglah. Manakala suatu negeri menganut Jalan Kebenaran, menjadi miskin dan tak berarti adalah hal yang memalukan. Manakala suatu negeri tidak menganut Jalan Kebenaran, menjadi kaya dan menduduki jabatan adalah hal yang memalukan.”

Kung Fu Zi berkata, ”Junjunglah kesetiaan dan sifat dapat dipercaya. Tak usah berteman dengan orang yang tak setara denganmu. Jangan ragu mengkoraksi kesalahan.”

Chung Kung bertanya tentang sifat budiman. Kung Fu Zi menjawab, ”Di luar rumahmu, berprilakulah seakan bertemu dengan tamu penting. Dalam mempekerjakan orang, berperilakulah seakan melakukan persembahan penting. Hal yang tak kauinginkan untuk diri sendiri, jangan kaulakukan pada orang lain. dalam negara takkan ada keluhan, dalam keluarga takkan ada keluhan.” Chung Kung berkata, ”Yung meskipun tidak cepat mencerna pelajaran, akan berusaha melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran ini.”

Kung Fu Zi berkata, ”Kajilah kesusastraan dengan tekun, padaku dengan tata-krama, maka kecil kemungkinan engkau akan tersesat.” Chi K’ang Tzu bertanya kepada Kung Fu Zi tentang cara memerintah. Kung Fu Zi menjawab, ”Memerintah sama seperti bersikap benar. Tuan, jika engkau memerintah dengan benar, siapa yang akan berani berbuat tidak benar?”

Kung Fu Zi berkata, ”Jika dia sendiri sudah benar, orang akan bertindak tanpa menunggu perintahnya. Jika dia sendiri tidak benar, dia takkan dipatuhi sekalipun mengeluarkan perintah.” Kung Fu Zi berkata, ”Jika orang yang mendahulukan kepentingan orang lain memerintah suatu negeri selama seratus tahun, keberingasan dapat diatasi dan pembunuhan dapat dihapuskan. Betapa nyatanya kata-kata ini!”

Kung Fu Zi berkata, ”Jika dia sudah bersikap benar pada dirinya, kesulitan apa pula yang akan dihadapinya di pemerintahan? Jika dia tak bisa memperbaiki dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memperbaiki orang lain?”

Pangeran Yeh bertanya tentang cara memerintah. Kung Fu Zi menjawab, ”Orang yang berada di dekatnya merasa puas, orang yang berada di tempat jauh ingin berkunjung.” Seseorang bertanya, ”Balaslah keluhan dengan kebajikan, Bagaimana menurut Guru?” Kung Fu Zi menjawab, ”Dan bagaimanakah kebajikan harus dibalas? Balaslah keluhan dengan kejujuran, dan kebajikan dengan kebajikan.”

Kung Fu Zi berkata,”Dengan memegang teguh sikap benar dalam kalbunya, seorang satria bertindak sesuai dengan tata-krama, mengungkapkan dirinya dengan kerendahan hati, dan merasa utuh jika menampilkan sifat dapat dipercaya. Inilah yang namanya satria sejati!” Tzu Kung bertanya, ”Apakah ada kata yang dengan kata itu kita bertindak serasi seumur hidup?” Kung Fu Zi menjawab, ”Kata itu adalah ’sifat pemaaf". Hal yang tak kauinginkan terjadi pada dirimu jangan kaulakukan pada orang lain.”

Tzu Chang bertanya kepada Kung Fu Zi tentang sifat budiman. Kung Fu Zi berkata, ”Mampu menerapkan lima hal di mana di bumi adalah sifat budiman.” Ketika diminta untuk menjelaskannya Kung Fu Zi berkata, ”Rasa hormat, bertenggang rasa, dapat dipercaya, cepat mengerti dan bermurah hati. Dengan bersikap hormat takkan ada cemuhan. Dengan bertenggang rasa, ada dukungan dari rakyat. Dengan dapat dipercaya, rakyat akan menyerahkan tanggungjawab. Dengan cepat mengerti, akan bermanfaat. Dengan bermurah hati, rakyat akan bersedia diberi perintah.”

Sumbangan Kung Fu Zi. Tujuan ajaran Kung Fu Zi menuju kepada kemajuan dan kesejahteraan negara, dunia dan kehidupan sekarang. Mengikut kepercayaan fahaman Kung Fu Zi, manusia lahir dengan nilai-nilai yang baik dan terpuji dan hanya dirosakkan oleh persekitarannya. Oleh hal yang demikian, beliau telah mencurahkan usaha mengenengahkan nilai moral dan etika . Memang tidak dapat dinafikan bahawa Kung Fu Zi telah menyumbang dalam pelbagai bidang.Pendidikan. Kung Fu Zi adalah pegasas Konfusianisme, dan salah satu pengasas budaya Cina, purba China dan dunia secara keseluruhannya, guru vokasional dan orang pertama dalam sejarah China yang mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7000 orang, dan 10 orang daripada mereka menjadi pemikiran sarjana yang terkenal. Beliau mewarisi tiga generasi pendidikan sekolah, dan pembaharuan kreatif, membuat sumbangan perintis besar kepada punca pendidikan manusia.

Pertama, Kung Fu Zi mewujudkan sekolah swasta pertama di dunia. Sebelum ini, sekolah pendidikan diuruskan oleh pihak kerajaan. Isi kandungan pendidikan mempunyai cara memerintah negara dan undang-undang negara. Pada masa itu, mengajar dari mulut ke mulut, pengajaran melalui suara menjadi penting. Beliau penemuan corak pedidikan oleh monopoli kerajaan, dan mewujudkan sekolah swasta pertama. Sekolah swasta ini adalah sekolah rasmi seperti biasa dan kepelbagaian sekolah. Sekolah ini adalah pertukaran ilmu dan bangunan untuk mewujudkan suasana dan syarat perjalanan antara negara-negara, selain itu, penubuhan sekolah swasta menjadi tempat untuk membincang ilmu dan anjaran yang lain.

Dalam sekolah swasta, cikgu memberi kuliah,dan memecahkan berlari dari sekolah untuk memberi ceramah yang jelas,dan mendapatkan ruang kuliah percuma, meruntuhkan pengajaran kandungan tegar, kaedah dan bertujuan, dengan persekitaran pengajaran yang fleksibel. Cikgu boleh ajar mengikut idea baru dari anjaran mereka, sekolah swasta menjadi tempat untuk menyebarkan idea-idea baru, perspektif baru, idea baru dan pandangan mengenai pembangunan asas ini. Oleh itu, sekolah swasta sebagai tempat kelahiran idea-idea baru, dan pandangan baru. Pelajar-pelajar merupakan penerima idea baru dan juga pewarisan. Ini adalah era pemikiran sedar dan falsafah sedar.

Pada era ini, negeri-negeri di China bersaing dalam aspek politik, ekonomi, kebudayaan, ketenteraan, dalam pertikaian ini, sama ada hegemoni penggabungan industri perang, negeri takluk menggunakan ideologi yang berbeza, untuk menjadi negeri yang berkuasa dan tidak dimusnahkan. Jadi, inilah sebab Kung Fu Zi mewujudkan sekolah swasta dan melahirkan golongan pemudah yang pemikiran falsafah dalam era ini yang sangat memerlukan orang berbakat. Kung Fu Zi mempelopori kuliah sekolah swasta, yang meluas dua jenis sekolah iaitu awam dan swasta di China untuk beribu-ribu tahun dan terselamat ke moden.

Kedua, bagi Kung Fu Zi, beliau mencadangkan setiap individu berhak yang sama dan berpeluang menerima pendidikan. Pendidikan awam yang pertama memecahkan tradisi dan tidak kira perbezaan tahap,kelahiran, kaya atau miskin memberikan pendidikan. Ini membolehkan semua orang untuk menikmati hak sama rata dalam pendidikan. Fikiran beliau menjadi sebuah pintu terbuka kepada orang awam dan kanak-kanak daripada keluarga yang miskin boleh menerima pendidikan.Setiap individu berpeluang menjadi indicidu berbakat yang cekap dan jujur.

Kung Fu Zi mempunyai idea “pendidikan untuk semua”, kerana beliau berkonsep “suka semua tanpa mengira daripada golongan kaya dan miskin atau kewarganegaraan berbeza” . Inilah Kung Fu Zi “pan-penyayang awam” semangat cinta hebat. Watak seseorang tidak berbeza walaupun hidup di keluarga miskin atau kaya. Sejak sifat tidak serupa yang lain, semua orang perlu menikmati hak sama rata dalam pendidikan, bukan hanya anak-anak bangsawan boleh menikmati hak ini, kerana sifat manusia tidak boleh dikira daripada keadaan keluarga atau keturunan. Beliau tidak pernah puas dalam pembelajaran, kerana pembelajaran adalah sesuatu yang keseronokan dan berasa gembira apabila belajar.

Ketiga, Kung Fu Zi sangat mementingkan bersopan santun dan menghormati terhadap cikgu dan sesiapa yang lebih berupaya daripada individu, ini membentuk tradisi negara China. Iman yang kuat dan semangat mahu belajar adalah cara belajar yang betul. Cikgu sebagai seorang yang menyebar ilmu kepada generasi muda. Sikap beliau menjadi seperti murid sekolah rendah apabila bertanya cikgu dan memperoleh pengetahuan atau kemahiran. Beliau berkata, “orang yang bijak, mempunyai ilmu yang banyak juga ada kelemahan” oleh itu, ada perkara yang tidak faham perlu bertanya orang yang lebih berupaya dengan sikap bersopan santun. Beliau tidak sahaja mementingkan dari segi menghormati cikgu tetapi juga mementingkan berbudi bahasa semasa berkomunikasi dengan sesiapa. Beliau bukan mendidik pelajar ilmu-ilmu baru sahaja, beliau juga memberi pendidikan moral untuk meningkatkan kualiti moral dan menjadi individu yang setia (termasuk raja, negara, kumpulan,dan lain). Ini membolehkan pelajar mempunyai kesedaran etika dan norma-norma buday tingkah laku.

Keempat, Kung Fu Zi mencipta kaedah pengajaran yang fleksibel. Kaedah pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan memuaskan jaminan kandungan pendidikan. Kaedah pendidikan untuk megajar ada ciri-ciri berbeza dan mengikut watak pelajar. Kung Fu Zi bersabar memberi pengajarannya dengan langkah-langkah yang lain, ini untuk mendapatkan latihan yang baik. Contoh kaedah pengajarannya, beliau meminta pelajar berfikir semasa belajar, belajar semasa berfikir, kerana “belajar tanpa berfikir adalah buruh hilang, berfikir tanpa belajar adalah berbahaya.” Beliau juga menggalakkan pelajar menyelesaikan teka-teki dengan kreatif pelajar sendiri. Ini membolehkan pemikiran pelajar menjadi baik apabila menghadapi masalah boleh berfikir sendiri tanpa tanya orang lain.

Selain itu, beliau juga menggalakkan pelajar bertanya-tanya antara satu sama lain dan sambil belajar. Semasa bertanya mesti saling menghormati dan menjaga emosi setiap orang seperti berkomunikasi dengan bapa dan anak, abang, kawan, dan tidak mementingkan diri sendiri.

Kesimpulannya, pemikiran pendidikan Kung Fu Tze mempengaruhi sistem pendidikan di China dengan beribu-ribu tahun, dan juga membuat sumbangan besar kepada sejarah pendidikan manusia. Kebijaksanaan pemikiran pendidikan Konfusianisme adalah bernilai sehingga hari ini.

Segi Politik. Kung Fu Zi merupakan seorang ahli politik yang penting. Di negara Qi terdapat raja yang bernama Qi Jing Gong. Baginda mencari Kung Fu Zi semasa beliau berumur 30 dan ingin mendapatkan tunjuk ajar daripada beliau tentang cara-cara mengurus negara dan sebagai seorang raja yang baik. Ajaran dan ilmu Kung Fu Zi amat dihayati oleh raja dan ingin meminta Kung Fu Zi menjadi gurunya. Bantahan bendahara menyebabkan Kung Fu Zi hanya mendapat nama sebagai guru tetapi tanpa kuasa yang serentak dengannya.

Selain itu, Kung Fu Zi yang merupakan penasihat di negara Lu telah berdebat dengan penasihat dari negera Qi demi memperjuangkan kemerdekaan bagi negaranya. Akhirnya Kung Fu Zi menang dan Negara Qi memulangkan tanah air negara Lu yang dirampas tanpa sebarang pengorbanan dan perperangan. Sebagai penasihat negara Lu, Kung Fu Zi menolong raja Lu Ding mendapat keseimbangan politik dengan mengimbangi 3 buah kuasa dalam golongan pembesar. Walaupun Kung Fu Zi tidak mempunyai sebarang kuasa tetapi ajarannya diterima dan dilaksanakan.

Kung Fu Zi merupakan seorang tokoh politik yang banyak mempengaruhi sistem politik china pada zaman dahulu. "Lun Yu" merupakan sebuah buku yang mencatatkan ajaran dan fikiran antara Kung Fu Zi dengan murid beliau. Buku tersebut telah mempengaruhi fikiran maharaja China. Baginda berubah dari diktator yang mementingkan diri sendiri kepada seorang penyayang yang sentiasa mendahulukan kebajikan rakyat dan masyarakat.

Ajaran dan fikiran beliau mempengaruhi pemimpin-peminpin dari dynasti China hingga zaman globalisasi ini. Para pemimpin dan ahli politik kini menjadikan "Lun Yu" dan "Si Shu Wu Jing" sebagai panduan dan rujukan dalam pengurusan negara. Program Wawasan 2020 dan Satu Malaysia yang berslogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan juga serentak dengan ajaran tersebut. Pada zaman dalulu, "Si Shu Wu Jing" merupakan sembilan buku yang penting bagi pelajar zaman dahulu dan soalan pemeriksanan awam adalah berdasarkan ajaran-ajaran dari buku-buku tersebut. Calon-calon perlu menjawab soalan dengan pandangan sendiri terhadap cara-cara pengurusan negara berdasarkan ajaran-ajaran dalam buku-buku tersebut.

Keselarasan Etika Konfusianisme dengan Islam. Konfusianisme tidak dianggap sebagai satu agama yang berunsurkan ketuhanan tetapi merupakan prinsip-prinsip hidup yang baik. Konfusianisme berasaskan ajaran Kung Fu Zi dapat dirumuskan dalam konsep Jen yang menekankan perasaan perikemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri. Apabila Kung Fu Zi disoal pengikutnya tentang makna perikemanusiaan, dia menjawab, "Kebolehan mengamalkan lima kebaikan di merata dunia adalah kemanusiaan. Kebaikan itu ialah budi bahasa, kemurahan hati, amanah, kerajinan dan sifat baik."

Ajaran Kung Fu Zi dikumpulkan oleh pengikut-pengikutnya dalam bentuk buku yang bertajuk Lun-Yu atau Analekta. Dua orang pengikutnya yang terkenal ialah Hsun Kuang dan Meng Tze (Mencius). Dalam buku Lun Yu, Kung Fu Zi telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi (budiman). Antara cara untuk menjadi seorang Junzi ialah tidak merasa resah, pilu atau takut. Selain itu, bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh, tidak membuat kesalahan, melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat. Setiap individu sentiasa membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang baik dan tidak membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang jahat manakala sifat Junzi menurut Kung Fu Zi ialah seseorang yang hidup aman damai, tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Ajaran Kung Fu Zi tidak mempunyai pengaruh ke atas budaya Asia Tenggara seperti agama Hindu dan Buddha. Ia cuma mempunyai kesan yang mendalam ke atas masyarakat China.

Banyak pengkaji menyimpulkan, terdapat keselarasan etika Konfusianisme dengan Islam. Prof. Tu Weiming (1997) berpendapat idea tentang kerajaan yang rahmah dan pertautan yang intim antara moral dengan kepimpinan adalah dikongsi oleh kedua-dua tradisi tersebut. Mereka juga berkongsi idea tentang perbezaan yang mendasar antara manusia dengan makhluk lain dan antara tamadun dengan babarianisme. Mereka turut berkongsi pandangan dari sudut pengagihan keadilan, kepimpinan dan persamaan. Ubaidullah Mohd Nasir (2000) turut menyimpulkan bahawa memang wujud persamaan di antara etika Konfusianisme dengan Islam dalam beberapa aspek seperti aspek pendidikan, kepimpinan, hubungan sesama manusia, kasih sayang dan hidup yang berlandaskan adat.

Kung Fu Zi sendiri pernah menegaskan bahawa dia bukannya originator tetapi hanyalah sebagai “pemindah” kebijaksanaan silam kepada masyarakatnya. Beliau turut mengakui kewujudan ramai ahli hikmah di sebelah Barat. Schwartz (1971) menyimpulkan sumbangan Kung Fu Zi adalah sebagai presever kepada monumen klasik, contoh dan pengasas kepada zaman keemasan China dan beau idea of humanity.

Lee Cheuk Yin (1997) menyatakan, dalam sejarah China sudah wujud penulis-penulis Cina yang beragama Islam menulis tentang keselarasan antara etika konfusianisme dengan nilai-nilai Islam seperti yang dilakukan oleh Wang Daiyu (1573-1619 M) melalui bukunya Zhenjiao Zhenquan. Buku ini cuba mencari persamaan dalam aspek etika seperti konsep Yang dan Yin, hubungan suami isteri,bertanggungjawab, hubungan antara sahabat sambil merujuk kepada buku Konfusianisme iaitu analek. Penulis China Muslim lain seperti Jin Tianzhu melalui bukunya Qingzhan Shiyi (18M) menegaskan bahawa tidak wujud kontradiksi antara etika Konfusianisme dengan etika Islam bahkan kedua-duanya saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ringkasnya, penulis muslim China yang awal adalah sumber yang penting untuk memahami kewujudan hubungan yang harmonis antara Islam dan Konfusianisme. Ini membuktikan anjaran konfusius dan agama Islam ini boleh wujud secara harmonis dan saling memahami.

Kesimpulannya, agama Islam dan anjaran Kung Fu Zi mendidikan manusia bagaimana berkomunikasi antara satu sama lain dengan bersopan santun dan jadi seorang Junzi(budiman) dalam kehidupan seseorang. Tabiat yang terpuji serta kelakuan yang baik, terutama sekali hormat kepada ibu bapa, warga emas dan negara adalah perkara yang dituntut daripada peganut ajaran Kung Fu Zi dan agama Islam.

Kegemilangan Sejarah. Tamadun China juga merupakan tempat bermula kemunculan ajaran di dunia. Antara ajarannya ialah Konfusianisme dan Taoisme. Ajaran Kung Fu Zi diasaskan oleh Kung Fu Zi yang lahir pada sekitar 551 S.M. di negeri Lu. Ajarannya menekankan prinsip moral yang tinggi seperti perkemanusiaan (ren), kesusilaan (li), dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Karya –karya yang mengandungi ajaran ini dikenali sebagai Chiang atau klasik. Lima klasik utama yang dihasilkan oleh Kung Fu Zi ialah Books of Odes, Books of History, Books of Changes, Books of Rites, dan Spring and Autumn Annals.
Aliran Konfusianisme merupakan himpunan idea yang bersifat yang berpandukan etika berpusat kepada kehidupan yang teratur dan penyusunan masyarakat yang baik. Falsafah ini memberi keutamaan kepada manusia dan kehidupan sosialnya. Oleh itu fafsafah ini mengabaikan aspek-aspek yang bersifat kerohanian dan kehidupan selepas mati. Ia menganjurkan supaya manusia belajar mengatur diri mereka dengan baik melalui prinsip moral. Inilah menyumbang kepada proses penyatuan politik di China. Aliran Konfusianisme menegaskan bahawa urusan pemerintahan adalah soal yang bersifat etika dan kepimpinan melalui teladan. Justeru itu moral dan etika yang baik amat penting dianuti oleh setiap pemerintah. Sekiranya nilai-nilai tersebut dapat dipupuk oleh pemerintah, maka pemerintah tersebut akan mendapat sokongan rakyat sebagai balasan kepada kebaikan pemerintahannya. Aliran Konfusianisme menganjurkan pembentukan negara yang bercorak paternalistik.

Menurut Kung Fu Zi, pemerintah hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya menjaga kebajikan rakyat manakala institusi keluarga pula merupakan model terbaik untuk diikuti. Dalam aliran Konfusianisme kerjasama antara pemerintah dan rakyat merupakan kunci dalam segala kejayaan dalam bidang ekonomi, soisal dan politik. Pemikiran ini menyumbang kepada sistem politik China.

Aliran konfusianisme adalah kemanusiaan, suatu filsafat atau sikap yang berhubungan dengan kemanusiaan, tujuan dan keinginannya, daripada sesuatu yang bersifat abstrak dan masalah teologi. Dalam konfusianisme, manusia adalah pusat daripada dunia, manusia tidak dapat hidup sendirian. Bagi manusia, tujuan akhirnya adalah kebahagiaan individu. Kondisi yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan adalah melalui perdamaian. Untuk mencapai perdamaian, Kong Fu Zi menemukan hubungan antara manusia yang meliputi Lima hubungan (Wu Lun) berdasarkan cintakasih dan Kewajipan. Dengan itu, peperangan bolehlah dihindarkan; dan Persatuan Besar dari seluruh dunia dikembangkan. Inilah menyumbang kepada hubungan antara manusia.


3.0 Metodologi Kajian

Kajian ini menggunakan soal selidik untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. SOal selidik telah diagihkan kepada 30 orang pelajar UTeM yang terdiri daripada bangsa Cina bagi melicinkan kerja penyelidikan. Bagi menambahkan maklumat ke atas data-data primer, kajian ini diperkukuhkan dengan bahan-bahan rujukan dari sumber pepustakaan dan juga internet, keratan akhbar serta kitab-kitab Kung Fu Zi yang terdahulu.


4.0 Hasil Kajian

Rajah 1: Bersetuju bahawa pemikiran Kung Fu Zi ialah Konfusianisme

Melalui graf bagi soalan 1, 2 dan 4, didapati bahawa semua responden mempunyai pemahaman asas mengenai Kung Fu Zi. Mereka bersetuju bahawa pemikiran Kung Fu Zi ialah Konfusianisme. Ini boleh dijelaskan bahawa kebanyakan orang Cina tidak asing dengan Konfusianisme, sejak dari kecil lagi mereka sudah diperkenalkan dengan ajaran Kung Fu Zi masing-masing. Tambahan pula, mereka jelas bahawa ajaran Kung Fu Zi berkembang melalui pendidikan. Hal ini penuh menunjukkan bahawa ajaran Kung Fu Zi mempengaruhi dalam sekali dalam masyarakat cina.


Rajah 2: Konfusianisme menekankan prinsip-prinsip hidup yang baik

Bagi soalan 3, sebanyak 93% responden pula mengetahui bahawa Konfusianisme menekankan prinsip-prinsip hidup yang baik termasuk perikemanusiaan (ren), kesusilaan/upacara(Li), keadilan(Yi), kebijaksanaan(Zhi), layak dipercayai(Xin). Jelas sekali dapat dilihat apabila kertas peperiksaan Bahasa Cina sering mempunyai soalan atau tajuk karangan yang berkaitan dengan ajaran Kung Fu Zi manakala 7% responden kurang pasti akan prinsip Konfusianisme.


Rajah 3: Sumbangan Kung Fu Zi dalam segi pendidikan

Melalui dapatan graf bagi soalan 5, sebanyak 77% responden mengenal pasti sumbangan Kung Fu Zi dalam segi pendidikan. Hal ini kerana Kung Fu Zi telah banyak menyumbang usaha dalam bidang pendidikan. Contohnya Kung Fu Zi mewujudkan sekolah swasta pertama di dunia juga mencadangkan setiap individu berhak yang sama dan berpeluang menerima pendidikan.


Rajah 4: Sumbangan Kung Fu Zi dalam segi politik

Bagi soalan 6, hanya sebanyak 40% responden jelas tentang sumbangan Kung Fu Zi dalam segi politik. Kebanyakan respoden hanya tahu Kung Fu Zi merupakan seorang guru atau orang bijak yang terkenal. Oleh itu, tidak ramai responden yang jelas tentang sumbangannya dalam segi politik. Sejak kecil lagi, cikgu di sekolah rendah hanya mengajar dan memperkenalkan sumbangan Kung Fu Zi dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana kanak-kanak kecil tidak pandai dalam bidang politik. Politik merupakan ilmu yang susah bagi kanak-kanak kecil.

Dalam soalan 7, responden telah ditanya bahawa selain bidang pendidikan dan politik, apa lagi sumbangan Kung Fu Zi terhadap ketamadunan manusia. Responden telah memberikan jawapan seperti berikut; dalam aspek ekonomi, sistem pemerintahan, sistem tulisan dan perbahasan, agama dan kepercayaan, sistem kalender, peninggalan karya sastera, falsafah perang (falsafah perang Sun Tzu) dan teknologi pembinaan dan penciptaan.


Rajah 5: Kung Fu Zi menitikberatkan hak asasi manusia

Bagi soalan 8, sebanyak 73.33% responden jelas tentang Kung Fu Zi menitikberatkan hak asasi manusia. Pemikiran Kung Fu Zi yang terkait dengan hak asasi manusia dapat dilihat dari pemikirannya tentang kebajikan. Kebajikan merupakan idea utama dari pemikiran yang dikemukakan oleh Kung Fu Zi. Kebajikan dapat diekspresikan melalui pelaksaan Li yang mengacu pada hubungan antara sesama manusia.


Rajah 6: Ajaran Kung Fu Zi tidak mempengaruh ke atas budaya Asia Tenggara

Bagi soalan 9, sebanyak 53.33% responden faham tentang ajaran Kung Fu Zi tidak mempengaruh ke atas budaya Asia Tenggara seperti agama Hindu dan Buddha. Hal ini kerana subjek Sejarah yang kita belajar telah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruh budaya Asia Tenggara. Antaranya adalah faktor agama, pendidikan, bahasa dan sebagainya.


Rajah 7: Etika Konfusianisme selaras dengan agama Islam

Bagi analisis soalan terakhir, sebanyak 73.33% responden jelas tentang etika Konfusianisme selaras dengan agama Islam. Apabila mereka telah menginjak sekolah yang lebih tinggi seperti universiti, para siswa diharapkan telah memilik pengetahuan tentang etika Konfusianisme. Para siswa boleh mempunyai pengetahuan tersebut melalui subjek Hubungan Etnik, Tamadun Islam dan Tamadun Asia dan sebagainya.


5.0 Kesimpulan

Kesimpulannya, Konfusianisme yang berasaskan ajaran Kung Fu Zi mementingkan kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seseorang. Tabiat yang terpuji serta kelakuan yang baik, terutamanya hormat kepada ibu bapa, orang tua dan negara adalah perkara yang dituntut daripada penganut ajaran Kung Fu Zi.

Prinsip utama pendidikan adalah pada hal pemikiran berfokus, menegakkan kebenaran, dan mempercayai kebaikan (jen). Menurut Konfusionisme, kepentingan pendidikan terletak pada hal mengubah tingkah laku manusia supaya menjadi warga yang memiliki kelakuan mulia, mematuhi undang-undang, setia kepada kewibawaan dan mencintai negaranya. Dalam perkataan lain, pendidikan ialah proses untuk memupuk kesempurnaan kelakuan etika manusia.

Kung Fu Zi kuat mempengaruhi sistem pendidikan di China. Beliau sentiasa mendidik orang menjadi seorang budiman yang lebih sempurna. Jika manusia dapat menunaikan ajaran Kung Fu Zi, maka dunia ini akan menjadi lebih aman damai, harmoni dan penuhi kasih sayang. Hal ini kerana setiap manusia mengikut ajarannya yang amat mementingkan prinsip moral dan melaksanakan kewajipan masing-masing.

Di samping itu, Konfusianisme membentuk satu sistem moral berasaskan nilai akhlak, sifat kemanusiaan dan perasaan kasih sayang. Sistem ini terbentuk ekoran pengalaman yang dilalui Kung Fu Zi pada zaman pemerintahan yang kacau-bilau. Ketika itu pemerintah dikatakan menindas rakyat, mengamalkan rasuah, dan sistem pendidikan hanya ditawarkan kepada golongan bangsawan. Akhirnya, idea peperiksaan awam diadakan untuk memilih pegawai kerajaan. Idea tersebut terhasil daripada pengaruh Konfusianisme. Oleh itu, negara dapat dipimpin oleh pegawai yang berkebolehan dan bukannya disebabkan keturunannya. Perubahan ini dapat mengurangkan rasuah and melicinkan pentadbiran.

Tokoh seperti Kung Fu Zi amat diperlukan tanpa mengira zaman. Walaupun bukan semua orang setuju dengan fikiran beliau, tapi beliau tetap gigih berusaha untuk menyebarkan ajarannya yang beliau berasa penting. Keberanian beliau berdebat dan memberi nasihat kepada para pemerintah amat kita kagum. Hal ini disebabkan bukannya semua orang berani merisikokan nyawanya hanya untuk memberi nasihat kepada maharaja. Semangat yang terkobar-kobar, sifat tidak mudah meangalah serta keberanian untuk mengatakan suara hati beliau amat terpuji. Beliau juga merupakan pendidik yang sabar dan berusaha mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada pelajar agar menjadi seseorang yang berguna dan berakhlak mulia. Kita haruslah mencontohi sifat-sifat beliau yang baik agar dapat mencapai kejayaan pada masa yang akan datang.


Rujukan

Confucius. (1967). Li Chi: Book of Rites, (trans. James Legge). New Hyde Park: University Book.

Dennis Bloodworth. (2004). The Chinese Machiavelli. USA and London (UK): Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey

Jacques Gernet. (1996). A History of Chinese Civilization (2nd ed.).UK: The Press Syndicate of The University of Cambridge

Jingpan, Chen. (1994). Confucius As A Teacher (2nd ed.) Beijing: Foreign Languages Press.

Lao Tzu. (1995). Tao Te Ching: The Book of Meaning and Life, (trans. H.G. Oswald). New York: Penguin Books.

Pound, Ezra. (1969). Confucius: The Graet Digest, The Unwobbling Pivot, The Analects. New York, USA: New Direction Publishing Corporation.

http://www.confucius.org/main01.htm (Diakses pada 1 MAY 2013)
http://plato.stanford.edu/entries/confucius/ (Diakses pada 5 MAY 2013)
http://www.friesian.com/confuci.htm (Diakses pada 5 MAY 2013)
http://www.newfoundations.com/GALLERY/Confucius.html (Diakses pada 5 MAY 2013)
http://www.csupomona.edu/~plin/ls201/confucian2.html (Diakses pada 13 MAY 2013)
http://www.csuchico.edu/~cheinz/syllabi/asst001/fall97/11kshinn.htm (Diakses pada 13 MAY 2013
sumberhttp://zahirzainudin.blogspot.com/2014/06/kefahaman-pelajar-terhadap-sumbangan.html

0 komentar:

Posting Komentar