Sabtu, 14 Maret 2015

PENGERTIAN TAMADUN MELAYU

PENGERTIAN TAMADUN MELAYU
Oleh : Brikos Dian Saputra


A.PENGERTIAN TAMADUN
Tamadun atau madaniyah mendekati arti “civilisasi  atau “politeuma “ (madina atau civitas atau polis).george zaitun menyebut seluruh kebudayaan muslim tarikh Al Tamadun (cairo,1932:5 dalam Bakker,1984) Tamadun sebagai kebudayaan (civilization) ialah unsur-unsur kebudayaan yang  maju,tinggi, dan halus yang dimiliki oleh warga masyarakat melalui proses pendidikan dan pengajaran yang luas dan mendalam .
Hal tersebut sesuai dengan pengertian berdasaran Wikipedia,yakni Tamadun berasal dari kata Arab 'maddana' yang berarti membangun suatu kota atau seseorang/masyarakat yang mempunyai peradaban. Kata tamadun dapat diartikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran, hadarah, madaniyah. Dalam bahasa Inggris, istilah yang hampir sama dengan tamadun adalah: culture dan civilisation atau kebudayaan dalam bahasa Indonesia. Para sarjana telah membahas persamaan dan perbedaan istilah-istilah tersebut. Istilah Tamadun banyak digunakan dalam penulisan Tamadun Islam.
Bahari mengandung dua  pengertian,yaitu sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dan berkaitan dengan laut atau maritim.dari pengertiaan tersebut dapat diambil makna,yaitu kebudayaan sebagai wujud dan berisi unsure- unsur kebudayaan dari masyarakat atau orang melayu
Menurut Filsafat kebudayaan, ilmu kebudayaan mempelajari peristiwa dan bentuk-bentuk kebudayaan yang terdapat pada kesatuan-kesatuan sosial berbeda-berbeda. Menurut ruang dan waktu filsafat kebudayaan mendekati hakikat kebudayaan sebagi sifat esensi manusia yang untuk sebagian mengatasi ruang dan waktu empiris,dimensi sejarah, dan setempat. Filsafat kebudayaan memandang kebudayaan dari realisasi kemanusiaan(J.V.Schall S.J.dalam baker,1984).Berbagai pandangan ahli ilmu sosial dapat diartikan kebudayaan(Baker,1984) sebagai berikut:
Sosiolog mengartikan kebudayaan ialah keseluruhan kecakapan(Adat,ahlak, kesenian, ilmu, dll. Yang dimiliki manusia sebagai subjek.
Sedangkan menurut ilmu khaldun Tamadun adalah diantara sarjana islam yang  pertama membahas konsep ketamadunan.beliau menggunakan istilah hadarah yang merupakan lawan daripada bdawah yaitu kehidupan badwi.beliau juga menggunakan istilah umran yang bermakana pembangunan.dalam kitabnya al-muqaddimah beliau lebih banyak menggunakan istilah umran yang bersal dari kata amarah, ta”mir yang bermaksud membangun,memajukan menghidupkan dan memakmurkan.bermula pada kurun ke 20, muncullah perkataan tamaddun dan maddaniyah.pemikir islam seperti Muhammad Abduh menggunakan istilah madaniyyah bersal dari madinah yang bermaksud Bandar atau kota yang merupakan asas dan tempat perkembangan sesuatu Tamadun.
Seorang tokoh yang banyak menekuni bidang ketamadunan,malik bennabi mengakui perlunya tamadun difahami kedua-dua aspek dan bukan aspek fizikal saja. Dalam definisi yang diberikan oleh malik bannabi peradaban adalah jumlah kesatuan dari pada perbendaharaan yang bersifat moral dan material yang dapat membawa sebuah masyarakat dan memberikan setiap individu dalam masyarakat tersebut segala keperluan sosialnya untuk kemajuaan. Beliau juga menambahkan kemajuan tersebut bukan diukur dalam perkembangan ekonomi dan teknologi. Akan tetapi yang lebih penting dari pada itu adlah pembangunan moral. Pada pandangan beliau sebuah peradaban adalah hasil penggunaan yang efisien terhadap tiga komponen utama peradaban yaitu: manusia +  tanah + masa akan tetapi ketiga komponen ini bergantung kepada satu kekuatan dalaman yaitu agama.
Oleh yang demikian kita dapat simpulkan terdapat kesepakatan di kalangan pemikir islam tentanng tamadun dan perdaban. Dapat disimpulkan bahwa peradaban mempunyai dua asas atau aspek yang penting:
            1.aspek rohani dan pemikiran (bukan fizikal) ini meliputi agama, dasar pemikiran, budaya, nilai, adapt, warisan, undang-undang, bahasa, sejarah dan adab. Aspek ini akan menentukan identity sesuatu umat dan masyarakat, dan mempengaruhi kekuatan dan kebertahanan sesuatu tamadun.
            2. aspek fizikal, dikenali dengan ketamadun (al_madaniyyah) atau menurut ibn_khaldun  al_umran adalah aspek jasmani atau kebendaan dari pada peradaban.ia meliputi pembangunan infrastruktur, kemajuan dari segi produk, pekerjaan, kemahiran, dan penghidupan. Aspek ini bersifat universal dan dapat dimiliki mana-mana masyarakat dengan usaha dan daya saing.olehsebab itu setiap hasil kemajuan sains dan teknologi menjadi milik masyarakat global.     

Pandangan Barat
Ø  M.A.J Beg – pencapaian manusia – kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik
Ø  Edward L. Farmer – satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi.
Ø  Arnold J. Toynbee – suatu pemikiran dan gaya kebudayaan yang melahirkan institusi politik, undang-undang, kesenian, kesusasteraan, agama dan akhlak.


B.PENGERTIAN MELAYU
Istilah Melayu memiliki berbagai macam defenisi seperti dikemukakan oleh ilmuwan Van Ronekl yaitu, bangsa Melayu ialah orang yang bertutur bahasa Melayu dan mendiami Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau Lingga serta beberapa daerah di Sumatera khususnya di Palembang.” Tetapi pengertian definisi Melayu tersebut berbeda dengan konsep Melayu berdasarkan Konsitusi Malaysia yang menyatakan bahwa bangsa Melayu adalah orang yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan budaya Melayu.
Sementara itu, pengertian Melayu berdasarkan konsteks MIB adalah bangsa Melayu yang termaktub dalam Konstitusi Brunei Darussalam tahun 1959 yaitu 7 etnis yang tinggal di Brunei yaitu: Melayu Belait, Melayu Bisaya, Melayu Brunei, Melayu Dusun, Melayu Kedayan, Melayu Murut, dan Melayu Tutong.
Perkataan Melayu mungkin juga berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari, Sumatera. Di sana letaknya Kerajaan Melayu sekitar 1500 tahun dahulu. Daripada segi etomologi yakni Sanskrit ; perkataan Melayu yang berasal daripada perkataan Malaya bermaksud gunung. Bangsa Melayu yang tercatat di dalam sejarah Dinasti Tang di China adalah sekitar tahun 645 Masihi. Dicatatkan bahawa Bangsa Melayu adalah bangsa yang bertamadun dan mendiami Nusantara atau Kepulauan Melayu di Asia Tenggara. Orang Melayu itu dari segi zahirnya, lazimnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar serta tegap dan selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Istilah "Melayu" ditakrifkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Singapura , Indonesia, Thailand, Filipina dan Madagaskar.
Istilah melayu rupanya cukup banyak ragamnya.seorang cendikiawan melayu bernama burhanudin Elhulaimy-yang  juga pernah menjadi ketua umum partai islam tanah melay – dalam bukunya  Asas Falsafah Kebudayaan Melayu.yang terbit pertama kali pada tahun 1950. Mencatat beberapa istilah tersebut.Ada pendapat yang mengatakan kata melayu berasal dari kata mala (mula) dan yu (Negeri). Kemudian kata melayu atau melayur dalam bahasa tamil berarti tanah tinggi atau bukit. Di samping kata malay yang berate hujan.ini bersesuain dengan negri-negri orang melayu pada awalnya terletak pada  perbukitan. Seperti tersebut dalam sejarah Melayu. Bukit Siguntang Mahameru.Negeri ini dikenal sebagai negeri yang banyak dapat hujan, karna terletak antara dua benua yaitu asia dan aurtralia.
Pengertian orang melayu orang melayu dapat dibedakan atas beberapa kategori atau ketentuan. Pertama dapat dibedakan antara melayu tua(Proto Melayu) dengan melayu muda (deutro Melayu) Disebut Melayu tua (proto Melayu) karena inilah gelombang perantau melayu pertama yang datang ke kepulauan Melayu ini. Leluhur Melayu tua ini diprkirakan tiba oleh para ahli arkeologi dan sejarah sekitar tahun 3000-2500 sebelum masehi.Adapun yang tergolong kedalam keturunan melayu tua itu antara lain orang talang mamak,orang sakai dan suku laut.
Istilah melayu itu baru di kenal sekitar tahun 644 Masehi.melalui tulisan china yang menyebutnya kata Mo-lo-yeu.dalam tulisan itu disebutkan bahwa Mo-lo-yeu mengrimkan utusan ke china, membawa barang hasil bumi untuk di persembahkan kepada kaisar Cina, jadi kata melayu menjadi nama sebuah kerajaan dewasa itu. Sedangkan Nenek moyang melayu itu juga beragam baik asalnya yang munkin dari suku Dravida di India.mingkin juga Mongolia atau campuran Drapida yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Kedatangan mereka bergelombang ke nusantara ini. Gelombang pertama diperkirakan terjadi antara 3000 sampai 2500 sebelum masehi.gelombang ini disebut proto melayu atau melayu tua. Diantara mereka banyak yang digolongkan kepada masyarakat terasing (pedalaman ) seperti talang Mamak. Sakai dan suku laut.gelombang kedua terjadi sekitar 300 sampai 250 tahun sebelum masehi. Di sebut deutro melayu atau melayu muda.Gelombang yang terahir inilah yang tampaknya paling besar sebab ternyata inilah yang paling dominan dalam masyarakat melayu.
Para ahli bahasa dan bangsa bansga (etno linguistic) mempunyaiistilah melayu-polinesia dan austronesia. Seorang sarjana jerman bernama Wilhelm von Humboldt mempelajari bahasa-bahasa di nusantara dan kepulaun polinesia.dia berkesimpulan bahasa-bahasa itu mempunyai persamaan.bahasa-bahasa yang punya persamaan ini diberi nama bahasa melayu-polinesia.istilah melayu-polinesia atau autronesia dapat juga di pandang sebagia melayu dalam arti luas.sandinganya ada melayu dalam pengertian sempit. Daam arti sempit. Melayu itu merujuk kepada penduduk yang pernah menjadi anak negeri kerajaan melayu.sriwijaya(abad 7-11) sebagai kerajaan jaya dari hindu-budha lalu digantikan oleh kerajaan melayu melaka(abad 14-16) sebagai kerajaan dalam zaman islam. Kemudian  diikuti oleh sejumlah kerajaan melayu dibelakangnya, seperti deli langkat,riau lingga,johor pahang,siak sri indrapura.indragiri, brunai Darussalam dan banyak lagi kerjaan kecil lainya.

C.PENGERTIAN TAMADUN MELAYU
Seperti yang kita ketahui bahwa tamadun itu berasal dari kata madina yaitu kota/Bandar yang didalam berisikan peradaban  sedangkan melayu adalah berasal dari kata mala (yang berarti mula) dan yu (yang berarti negeri) berarti tamadun melayu itu ialah kota yang yang penuh dengan peradaban  atau tamadun melayu itu ialah suatu daerah dimana terdapat komunitas ras-ras melayu ataupun rumpun-rumpun melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya, baik itu di sektor politik atau pemerintahan,teknologi, okonomi, dan pengolahan di bidang agraris dan maritim, selain itu komunitas ini juga tetap menjunjung tinggi nilai-kebudayaan, agama (Islam), Sosial yang mencakup pentauhidan kepada Allah SWT, ahklak dan hubungan antar manusia
Sedangkan arti dialek melayu riau terhadap bahasa Indonesia pada awalnya bahasa melayu telah melingkupi kehidupan penduduk nusantara. Daerah pesisir pantai, kota pelabuhan, aliran sungai dan pulau-pulau yang disinggahi oleh pelaut dan pedagang, telah memakai bahasa melayu,setelah kawasan itu terpecah menjadi beberapa geografi politik yang melahirkan Negara dan bangsa Indonesia, Malaysia dan singapura dan brunai Darussalam, bahasa melayu tetap terpelihara oleh anak negeri. Tetapi oleh aspirasi politik dan haluan Negara yang relative berbeda satu sama lain, maka bahasa melayu pada tiap Negara juga telah diwarnai oleh aspek politik,ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya masing-masing dunia melayu itu mendapat kemerdekaan,mereka juga memberi citra terhadap bahasa melayu di Indonesia sejak tahun 1928 dinamakan dengan dengan bahasa indonesa
Kemudian kemudayaan melayu ini juga sebagai salah satu simpul ingatan serumpun .persoalan keserumpunan sebagai satu kerangka konsep barangkali bermula ilmu linguistik dengan kategori malayo-polinesia, yang pula terbagi rumpun bahasa austronesia dan austroasiatic.bangsa serumpun pernah menjadi idiom politik apabila ada gagasan Mapbilindo yang digerakkan oleh tunku Abdul Rahman, marcapagal, dan soekarno pada tahun 1960-an. Idiom seperti ini juga pernah disebut oleh ibrahim yaakob pemimpin parti kebansaan melayu Malaya (PKMM)  Dengan nama melayu raya..   
Sumber dicopas darihttp://ekosujadi-bintan.blogspot.com/2011/04/contoh-proposal-bantuan-dana-penelitian.html

0 komentar:

Posting Komentar